เพิ่มการรับรู้เพื่อเตรียมพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและการประชุมสภาท้องถิ่น ในบทบาทประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย

Visitors: 888,891