การบริหารการศึกษาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ : แผนพัฒนาการศึกษา ๕ ปี ระเบียบรายได้สถานศึกษา การเลือนขั้นเงินเดือน และการประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 888,891