แนวทางการปิดบัญชีสถานศึกษา การใช้จ่ายเงินสามเดือนแรกเมื่อรายได้ไม่เพียงพอ การจัดทำหน้าฎีการูปแบบใหม่ อัตราการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

Visitors: 888,889