Checklist การติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกิจกรรมขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน

Visitors: 888,895