เทคนิคการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) หลังยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้การบริหารงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 888,891