เจาะลึกแนวทางปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้การจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒

Visitors: 888,891