การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมาย รวมถึงการประชุมท้องถิ่น การโอนงบประมาณ การเห็นชอบใช้เงินสะสม และกรณีศึกษาคดีตามคำพิพากษา ในบทบาทผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

Visitors: 888,898