งานสารบรรณในบทบาทการเพิ่มประสิทธิภาพของงานธุรการให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง การเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอก การบันทึกเสนอหนังสือ การเลือกรูปแบบหนังสือราชการ การเขียนโครงการ การเขียนรายงานการประชุม และการทำลายหนังสือราชการภายใต้ระเบียบงานสารบรรณขององค์กรป

Visitors: 888,892