เจาะลึกแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนภายใต้บริบท : ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน การจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน การเดินทางไปราชการ การใช้รถยนต์ การฝึกอบรม ทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา และค่าเช่าบ้าน

Visitors: 807,743