การบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เด็กแรกเกิด การจัดสวัสดิการสังคม การส่งเสริมศักยภาพชุมชนอย่างไรให้ถูกต้องและถูกใจในบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 807,728