แนวทางการประชุมสภาท้องถิ่น ในวาระ ๑ รับหลักการวาระ ๒ การแปรบัญญัติ วาระ ๓ การลงมติ ในการตราข้อบัญญัติ เทศบัญญัติและการตรวจงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามกฎหมายสำหรับสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 807,738