การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบรูปแบบจำแนกงบประมาณ และรูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ภายใต้กฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการ

Visitors: 783,685