ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอการจัดทำเอกสาร รูปแบบเอกสารการจำหน่ายพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม ตามตาราง ๑ ตาราง ๒ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 783,687