คำอธิบายมาตรฐานและคู่มือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อเตรียมการประเมินภายในสถานศึกษาตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Visitors: 783,692