ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น กับบทบาทการประชุมสภาท้องถิ่นและคุณสมบัติ และคุณลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายจัดตั้งฉบับใหม่ พ.ศ. 2562

Visitors: 783,680