การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้หนังสือซักซ้อมการจัดทำงบประมาณปี พ.ศ. 2563 และรูปแบบจำแนกงบประมาณฉบับใหม่ประกอบแนวทางปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการ รูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LASS ใหม่

Visitors: 783,749