รูปแบบและขั้นตอนอันเป็นสาระสำคัญในการดำเนินการทางวินัยและการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง

Visitors: 783,702