ลุยทำแผนพัฒนาการศึกษาของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 และ PLC เพื่อการพัฒนาวิธีการสอนสมัยใหม่

Visitors: 783,684