แนวทางปฏิบัติกรณีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ การจัดสวัสดิการสังคม การส่งเสริมศักยภาพชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 783,699