แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ รูปแบบจำแนกงบประมาณรายจ่ายและหนังสือซักซ้อมการจัดทำงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบรูปแบบโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS

Visitors: 783,685