การเตรียมความพร้อมภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และการประชุมสภาท้องถิ่นของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

Visitors: 783,680