หลักเกณฑ์การคำนวณใหม่ในการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแบบเปอร์เซ็นต์ และการฝึกปฏิบัติกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละประเด็นพิจารณาตามตัวชี้วัดของแต่ละมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Visitors: 783,689