การศึกษาข้อบกพร่องจากการถูกตรวจสอบ เพื่อนำมาปรับใช้ในลักษณะความสัมพันธ์กับรูปแบบจำแนกงบประมาณในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ

Visitors: 783,746