การประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อการตรวจงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และการเตรียมความพร้อมภายใต้กฎหมายการเลือกตั้งและกฎหมายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับใหม่ (พ.ศ.๒๕๖๒)

Visitors: 783,729