งานธุรการกับการใช้ภาษาราชการ: การร่างหนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ การบันทึกเสนอหนังสือ รูปแบบหนังสือราชการ วิธีการจดเขียนรายงานการประชุม และการทำลายหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 783,736