การจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบแนวทางการเบิกจ่ายเงินอย่างไรให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย

Visitors: 756,398