สาธารณภัยกับการช่วยเหลือประชาชนภายใต้ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน แกไขถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายพัสดุภาครัฐในภารกิจบทบาทและหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Visitors: 756,382