การจัดแผนพัฒนาการศึกษาของกองการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำงบประมาณของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) ตามมาตรฐานการศึกษาฉบับใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามระเบียบรายได้สถานศึกษาฉบับใหม่

Visitors: 767,747