ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับมาตรฐานการศึกษาฉบับใหม่: ตัวบ่งชี้ ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดการพิจารณา ข้อมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษ์ วิธีการคำนวณคะแนนรวมและสรุปผลการประเมินเป็นระดับคุณภาพและการเขียนรายงานการประเมินตนเองแนวใหม่ตามระบบประกันคุณภาพ

Visitors: 756,393