การแก้ปัญหาและวิธีปฏิบัติเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ตามระเบียบแก้ไขใหม่ถึง (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๒ (ฉบับใหม่) ผู้ป่วยเอดส์ การส่งเสริมศักยภาพชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดสวัสดิการสังคม ภายใต้บทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 756,397