แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ อย่างไรให้สอดคล้องรองรับกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการประกอบรูปแบบงบประมาณในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS

Visitors: 767,746