ศึกษาข้อบกพร่องการใช้จ่ายเงิน เพื่อนำมาปรับใช้ในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ถูกต้องภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ในลักษณะคู่ขนานและสัมพันธ์กันภายใต้รูปแบบจำแนกงบประมาณ

Visitors: 756,361