การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยวิธีคัดเลือก วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปการงดหรือลดค่าปรับให้คู่สัญญา การตัดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน การจ้างที่ปรึกษา การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการบริหารงาน การฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมตาม

Visitors: 756,382