การเรียนรู้ การเตรียมความพร้อมภายใต้กฎหมายกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น อีกทั้งแนวทางการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างไรให้ถูกต้องลดความขัดแย้งและเป็นไปตามกฎหมาย

Visitors: 756,413