การประเมิณและการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และการสำรวจราคาประเมิณทุนทรัพย์ของโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง การเตรียมพร้อมจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายใหม่

Visitors: 756,428