ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน การจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน แนวทางการใช้รถยนต์ การเดินทางไปราชการ การเข้ารับการฝึกอบรม ค่าเช่าบ้าน และอัตราค่าเช่าบ้าน (ระเบียบใหม่) การช่วยเหลือประชาชน (ระเบียบใหม่) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 756,408