งานธุรการยุคใหม่กับความสำคัญในตำแหน่งหน้าที่ของบุคลากรภายใต้การใช้ภาษาร่างหนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ การบันทึกเสนอหนังสือ รูปแบบหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 756,361