3.   แนวทางการฝึกอบรมกับการจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างเหมาบริการประกอบการปฏิบัติการในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม อีกทั้งแนวทางปฏิบัติค่าเช่าบ้านตามอัตราใหม่

Visitors: 756,402