กฎหมายกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหารท้องถิ่นอีกทั้ง บทบาทการประชุมสภาท้องถิ่นของประธานสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นอย่างไร ให้เป็นไปตามกฎหมาย

Visitors: 756,412