การเบิกค่าใช้จ่ายและการงบประมาณกับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้การช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัยด้านโรคติดต่อ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน แก้ไขถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

Visitors: 756,391