เพิ่มประสิทธิภาพทักษะการสอนเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ให้แก่ครูผู้สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้สอนของโรงเรียนอนุบาลในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเก็บหลักฐานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ และมาตรฐานการศึกษาใหม่

Visitors: 756,397