การจัดกระบวนทัพรับการประกันคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน) เพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจแนวใหม่ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Visitors: 756,397