หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอน วิธีการ และแบบฟอร์มการเลื่อนระดับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น การประเมินผลการปฏิบัติงานกับกลเม็ดการบริหารโควตา และเม็ดเงินให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับปร

Visitors: 756,361