การเงิน การคลัง การเบิกจ่าย ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 ภายใต้บทบาทบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 756,361