ระเบียบการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน แก้ไขฉบับที่ 4 2561 (ฉบับใหม่) และระเบียบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับใหม่) อีกทั้งการฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ ค่าเช่าบ้าน การใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 888,912