ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน การฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ ค่าเช่าบ้านและการเบิกค่าใช้จ่าย การจ้างเหมาบริการจัดงานและแข่งขันกีฬา การช่วยเหลือประชาชน ค่าตอบแทนอปพร. และภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Visitors: 888,891