- การเบิกค่าใช้จ่ายกรณีการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการฝึกอบรมการเดินทางไปราชการ ค่าเช่าบ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ

Visitors: 888,918