- 10 แบบประเมินการเลื่อนระดับของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ 4 กรณีที่บุคคลอาจไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 11 ประเภทการลาของพนักงานส่วนท้องถิ่นและ 6 ประเภทการลาของพนักงานจ้าง

Visitors: 888,892