- การพัฒนาครูศูนย์เด็กพัฒนาเด็กเล็กตามนโยบายการศึกษาใหม่ การประกาศใช้หลักสูตรปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสร้างระบบประกันคุณภาพตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 การออกแบบการจัดประสบการณ์ให้ครบ 52 สัปดาห์ การวัดผลและประเมินผลที่เหมาะสมกับศูน

Visitors: 888,892