หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด) ลำดับขั้นในการกำหนดราคาวัสดุในการคำนวณราคากลางทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แบบฟอร์มการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างประเภทงานอาคารและงานก่อสร้างประเภทงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม และกฎหมายคว

Visitors: 687,851